Świetlica
Szkoły Podstawowej Nr 76
im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych
w Zespole Szkół Nr 111 w WarszawieI. CELE ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości dziecka.
Cele szczegółowe świetlicy szkolnej:
1. Zapewnienie zorganizowanej opieki dzieciom przed lekcjami i po ich zakończeniu.
2. Propagowanie wartościowych dla rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka form spędzania czasu wolnego.
3. Pomoc uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych.
4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.
5. Kształtowanie nawyków kultury osobistej, postawy patriotycznej.
6. Wdrażanie dzieci do zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

II. ZADANIA ŚWIETLICY

1. Rozpoznanie środowiska wychowanków świetlicy i ich potrzeb.
2. Pomoc w przezwyciężaniu problemów dydaktyczno - wychowawczych.
3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
4. Przygotowanie do aktywnego udziału w życiu kulturalnym.
5. Kształtowanie postawy patriotyczno - moralnej.
6. Kształtowanie nawyków higienicznych.
7. Wdrażanie do zdrowego stylu życia.
8. Współdziałanie ze szkołą i rodziną ucznia.
9. Rozwijanie umiejętności właściwego gospodarowania czasem wolnym.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Klasyfikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice do 30 kwietnia i w ciągu roku dzieci potrzebujące opieki mogą korzystać ze świetlicy po uprzednim zgłoszeniu do kierownika świetlicy i wypełnieniu karty. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe informacje o uczniu (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce pracy rodziców, zainteresowania dziecka).
2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani z zajęć lekcyjnych do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.
3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6.30 - 18.00.

IV. WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY

Wychowankowie powinni:
1. złożyć w świetlicy wypełnioną przez rodziców kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem o odbieraniu dzieci ze świetlicy,
2. regularnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach przed i po lekcjach,
3. zachowywać się kulturalnie i bezpiecznie, zgodnie z zasadami obowiązującymi w świetlicy,
4. dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeni,
5. szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne,

V. WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY
Świetlica jest wyposażona:
1. sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo - wychowawczej
a) sprzęt audiowizualny wraz z kasetami VIS i płytami,
b) przybory i urządzenia do gier zespołowych zabaw ruchowych,
c) przybory do zajęć plastyczno - technicznych,
d) gry planszowe,
e) literaturę i czasopisma dziecięce.

VI. DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

1. Świetlica prowadzi zajęcia zgodne z rocznym planem pracy.
2. Wychowawcy rejestrują obecności i prowadzone zajęcia z wychowankami w dziennikach zajęć.
3. Wychowawcy wspólnie z wychowankami prowadzą kronikę świetlicy.

VII. NAGRODY I KARY WOBEC WYCHOWANKÓW

1. Pochwała i wyróżnienie (ustne lub pisemne) przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.
2. Upomnienie (ustne lub pisemne) przez wychowawcę świetlicy.
3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
Kreator stron www - przetestuj!